Next Generation Committee Members

4th Committee Members

Chair

Xiang Li

Director

Tong Wu

Jia Fan

Mentor

Eric Wu

Dr. Scarlett Zhai

Director of Communication

Ivy Shen

Director of Activity

Chen Le

Secretary

Gongde Chen

Student Coordinator

Wensi Li

Chief Editor

Meilin (Renee) Lu

3rd Committee Members

Chair

Shuhui Guan

Junda He

Director

Dr. Eric Wu

Mr. Ethan He

Mentor

Dr. Scarlett Zhai

Director of Communication

Wenyi Guan

Director of Activity

Chen Le

Secretary

Yi Ji

Student Coordinator

Ivy Shen

Chief Editor

Stephanie Kong

2nd Committee Members

Chair

Ethan He

Director

Dr. Eric Wu

Ms. Donna Chen

Mentor

Pianpian Wu

Director of Communication

Tong Wu

Director of Activity

Jiacheng Yang

Secretary

Phoebe Zheng

Student Coordinator

Junda He

Chief Editor

Shuhui Guan

 

1st Committee Members

Chair

Hao Zhang

Pianpian Wu

Director

Dr. Eric Wu

Ms. Donna Chen

Mentor

Dr. Elaine Chang

Director of Communication

Meng Wang

Director of Activity

Yizehn Shao

Secretary

Jiarui Hang

Student Coordinator

Shukai Cai

Chief Editor

Jingnan Zhou

Dr. Jingjing Li